ÅRSMØTE I SOFIEMYR SKOLEKORPS

Vi innkaller med dette til årsmøte i Sofiemyr skolekorps
Sted: Sofiemyr kirke, auditoriet
Dato: Torsdag 26. september 2019, kl. 18.15

Forslag til dagsorden:
1. Godkjenning av innkalling og forslag til saksliste
2. Valg av møteleder og 2 personer til å signere protokollen
3. Styrets beretning for korpsåret 2018/2019
4. Foreløpig resultatregnskap fra 1.8. – 31.7
5. Fastsettelse av kontingent for utøvende og ikke utøvende medlemmer
6. Budsjett for korpsåret 2019/2020
7. Saker som legges fram av styret  
8. Innkomne forslag
9. Valg
10. Eventuelt

Årsmøtepapirer

Velkommen til årsmøtet!
Med vennlig hilsen
for styret i Sofiemyr skolekorps

Hege Herland
(sign.)