VEDTEKTER FOR SOFIEMYR SKOLEKORPS

Sist revidert av årsmøtet 30. september 2010

1. ORGANISASJON

Sofiemyr skolekorps er stiftet i juni 1965 og står tilsluttet NMF gjennom Akershus Krets.

2. FORMÅL

Sofiemyr skolekorps har som formål å fremme interesse for utøvelse av musikk blant medlemmene, samt å medvirke til utvikling av sunne interesser og godt vennskap.

3. OPPGAVER

Sofiemyr skolekorps skal: – sørge for opplæring av medlemmene i musikkteori og oppøve ferdigheter på instrumenter og i samspill. – arbeide for å fremme god musikk på hjemstedet og ellers. – når det blir interesse for det, drive tilleggsaktiviteter som drillgruppe, storband, m.m.

4. MEDLEMSKAP

a) Aspiranter, musikanter, deres foresatte og andre interesserte opptas som medlemmer etter skriftlig søknad som for umyndiges vedkommende må være undertegnet også av foresatt. Ved innmelding i korpset, vil korpsets styre automatisk melde medlemmet inn i NMF for registrering i NMF’s medlemsdatabase. Det gis ikke adgang til reservasjon mot registrering. b) Oppnådd aldersgrense for korpsmedlemmer er fram til årsfesten det året de fyller 19 år. De som ønsker det, kan slutte til årsfesten det året de fyller 18 år og likevel få korpsets avskjedsgave og NMF’s sertifikat. c) Utmeldinger skal være skriftlige, og fratreden skal fortrinnsvis skje ved avslutning av våreller høstsemester. Skyldig kontingent skal være innbetalt før utmeldingen kan godtas. Ved utmelding vil medlemmet bli utmeldt av NMF. d) Styret kan iverksette disiplinære tiltak overfor medlemmer som ikke retter seg etter gyldige vedtekter, regler og vedtak, eller er til skade for korpsets aktivitet. Styret kan suspendere medlemmer for et bestemt tidsrom. I grovere tilfeller kan årsmøtet vedta eksklusjon. Korpsets suspensjons- og eksklusjonsvedtak kan ankes inn for kretsstyret. e) Medvirkning i amatørkorps eller bruk av skolekorpsets eiendeler i andre musikkaktiviteter kan tillates av styret. En forutsetning for deltakelse i andre korps er at medlemmet har fylt 15 år og at forpliktelser overfor Sofiemyr skolekorps kan oppfylles i tilfelle av arrangementskollisjon.

5. PLIKTER

a) Aspiranter og musikanter plikter å møte i rett tid til øvelser og oppdrag såfremt ikke gyldig grunn til fravær foreligger. I tilfelle fravær, skal dirigent eller korpsleder varsles, om mulig i god tid på forhånd. Et medlem som gjentatte ganger uteblir fra øvelsene, kan utelukkes fra korpset. Vedtak om dette fattes av styret i samråd med instruktør og foresatte. b) Aspiranter og musikanter plikter å delta i instrumental-opplæring, enten i regi av Kulturskolen, korpset eller annen tilsvarende undervisning avtalt med dirigent eller styret. c) Medlemmene plikter å holde utlånte instrumenter og annet utstyr i god stand. Foresatte kan gjøres økonomisk ansvarlig for skjødesløs behandling av korpsets eiendeler. d) I forbindelse med korpsets forskjellige aktiviteter, plikter medlemmene å adlyde ledelsen og instruktørene. Alle skal til enhver tid vise godt kameratskap og gjøre sitt beste for at korpsvirksomheten skal bli til mest mulig glede. e) Den til enhver tid fastsatte kontingent skal betales i rett tid. Kontingentrestanse for mer enn 3 måneder kan medføre at medlemmet blir utelukket.

6. KONTINGENT

a) Medlemskontingentens størrelse fastsettes av årsmøtet. b) Kontingenten forfaller til betaling 15. februar og 15. oktober. Innbetalt kontingent refunderes ikke etter semesterstart. c) Korpset betaler medlemskontingent til NMF basert på korpsets registrerte medlemstall pr. 31. desember.

7. ARBEIDET I KORPSET

a) Korpsets øvelser følger i hovedtrekk skoleåret. b) Korpset kan etter behov inndeles i flere opplæringsgrupper, for eksempel aspiranter, juniorkorps, drillkorps, hovedkorps. Aspiranter regnes som utøvende medlemmer. Opptak i korpset skjer i samråd med instruktør etter grunnopplæring i notelære og opplæring på et for aspirantene eget instrument. c) Korpset skal ha en tillitsmannsordning med en tillitsmann for hver 20. utøvende medlem. d) Ikke utøvende medlemmer av korpset har til oppgave å sørge for det økonomiske grunnlag for korpsets drift.

8. DIRIGENTER OG INSTRUKTØRER

Korpsets styre ansetter dirigent og eventuelle andre instruktører etter behov. Om en av partene ønsker det, opprettes kontrakt i henhold til NMF’s retningslinjer. Det skal foreligge instruks for dirigent og instruktører.

9. ÅRSMØTET

Årsmøtet velger styre, revisor, aktivitetskomité og arrangementskomite. Årsmøtet er korpsets høyeste myndighet. Medlemmer som har fylt 15 år innkalles til årsmøtet som hvert år holdes innen utgangen av oktober måned. Innkallingen skal skje med minst to ukers varsel. Medlemmer som ikke har fylt 15 år har adgang til årsmøtet som observatør, men har ikke stemmerett og er ikke valgbare. Sakslisten skal inneholde følgende punkter: a. Årsmelding b. Foreløpig resultatregnskap fra 1.8. – 31.7 c. Budsjett for kommende år d. Kontingenter for utøvende og ikke utøvende medlemmer e. Saker som legges fram av styret f. Innkomne forslag g. Valg Det velges 2 revisorer og en valgkomité på 2 medlemmer med ulik funksjonstid. Ekstraordinært årsmøte der regnskap for foregående kalenderår godkjennes skal avholdes hvert år innen utgangen av februar. Styrets medlemmer har ikke stemmerett under godkjenning av årsmelding og regnskap. Alle valg og beslutninger fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme. Det kan avgis stemme for hvert betalende medlem. Ekstraordinært årsmøte kan innkalles etter vedtak i styret eller når minst 1/3 av medlemmene krever det.

10. STYRET

a) Korpset ledes av et styre bestående av leder, nestleder, sekretær, kasserer, kommunikasjonsansvarlig, korpsskolekoordinator, hovedkorpsleder, juniorkorpsleder, instrumentforvalter, uniformsforvalter, en representant for arrangementskomiteen, en representant for aktivitetskomitéen, og to av korpsets tillitsvalgte etter valg blant korpsets utøvere. b) Til støtte i sitt arbeid har styret anledning til å oppnevne det ønskede antall underkomitéer og utarbeider retningslinjer for disse.

11. OPPLØSNING OG VEDTEKTSENDRING

a) Oppløsning av korpset kan kun foretas av to på hverandre følgende årsmøter og må ha minst 2/3 flertall. b) Endringer i disse vedtektene kan kun fastsettes på ordinært årsmøte og må være vedtatt med 2/3 flertall.