Vedtekter

Sist revidert av u00e5rsmu00f8tet 24. september 2015


1. ORGANISASJON
Sofiemyr skolekorps er stiftet i juni 1965 og stu00e5r tilsluttet NMF gjennom Akershus Krets.
2. FORMu00c5L
Sofiemyr skolekorps har som formu00e5l u00e5 fremme interesse for utu00f8velse av musikk blant
medlemmene, samt u00e5 medvirke til utvikling av sunne interesser og godt vennskap.
3. OPPGAVER
Sofiemyr skolekorps skal:
– su00f8rge for opplu00e6ring av medlemmene i musikkteori og oppu00f8ve ferdigheter pu00e5 instrumenter
og i samspill.
– arbeide for u00e5 fremme god musikk pu00e5 hjemstedet og ellers.
– nu00e5r det blir interesse for det, drive tilleggsaktiviteter som drillgruppe, storband, m.m.
4. MEDLEMSKAP
a) Aspiranter, musikanter, deres foresatte og andre interesserte opptas som medlemmer etter
skriftlig su00f8knad som for umyndiges vedkommende mu00e5 vu00e6re undertegnet ogsu00e5 av foresatt.
Ved innmelding i korpset, vil korpsets styre automatisk melde medlemmet inn i NMF for
registrering i NMFu2019s medlemsdatabase. Det gis ikke adgang til reservasjon mot
registrering.
b) Oppnu00e5dd aldersgrense for korpsmedlemmer er fram til u00e5rsfesten det u00e5ret de fyller 19 u00e5r.
De som u00f8nsker det, kan slutte til u00e5rsfesten det u00e5ret de fyller 18 u00e5r og likevel fu00e5 korpsets
avskjedsgave og NMFu2019s sertifikat.
c) Utmeldinger skal vu00e6re skriftlige, og fratreden skal fortrinnsvis skje ved avslutning av vu00e5reller hu00f8stsemester. Skyldig kontingent skal vu00e6re innbetalt fu00f8r utmeldingen
c) Medlemmene plikter u00e5 holde utlu00e5nte instrumenter og annet utstyr i god stand. Foresatte
kan gju00f8res u00f8konomisk ansvarlig for skju00f8deslu00f8s behandling av korpsets eiendeler.
d) I forbindelse med korpsets forskjellige aktiviteter, plikter medlemmene u00e5 adlyde ledelsen
og instruktu00f8rene. Alle skal til enhver tid vise godt kameratskap og gju00f8re sitt beste for at
korpsvirksomheten skal bli til mest mulig glede.
e) Den til enhver tid fastsatte kontingent skal betales i rett tid. Kontingentrestanse for mer
enn 3 mu00e5neder kan medfu00f8re at medlemmet blir utelukket.
6. KONTINGENT
a) Medlemskontingentens stu00f8rrelse fastsettes av u00e5rsmu00f8tet.
b) Kontingenten forfaller til betaling 15. februar og 15. oktober. Innbetalt kontingent
refunderes ikke etter semesterstart.
c) Korpset betaler medlemskontingent til NMF basert pu00e5 korpsets registrerte medlemstall
pr. 31. desember.
7. ARBEIDET I KORPSET
a) Korpsets u00f8velser fu00f8lger i hovedtrekk skoleu00e5ret.
b) Korpset kan etter behov inndeles i flere opplu00e6ringsgrupper, for eksempel aspiranter,
juniorkorps, drillkorps, hovedkorps. Aspiranter regnes som utu00f8vende medlemmer.
Opptak i korpset skjer i samru00e5d med instruktu00f8r etter grunnopplu00e6ring i notelu00e6re og
opplu00e6ring pu00e5 et for aspirantene eget instrument.
c) Korpset skal ha en tillitsmannsordning med en tillitsmann for hver 20. utu00f8vende medlem.
d) Ikke utu00f8vende medlemmer av korpset har til oppgave u00e5 su00f8rge for det u00f8konomiske
grunnlag for korpsets drift.
8. DIRIGENTER OG INSTRUKTu00d8RER
Korpsets styre ansetter dirigent og eventuelle andre instruktu00f8rer etter behov. Om en av
partene u00f8nsker det, opprettes kontrakt i henhold til NMFu2019s retningslinjer. Det skal foreligge
instruks for dirigent og instruktu00f8rer.
9. u00c5RSMu00d8TET
u00c5rsmu00f8tet velger styre, revisor, aktivitetskomitu00e9 og arrangementskomite. u00c5rsmu00f8tet er korpsets
hu00f8yeste myndighet. Medlemmer som har fylt 15 u00e5r innkalles til u00e5rsmu00f8tet som hvert u00e5r holdes
innen utgangen av oktober mu00e5ned. Innkallingen skal skje med minst to ukers varsel.
Medlemmer som ikke har fylt 15 u00e5r har adgang til u00e5rsmu00f8tet som observatu00f8r, men har ikke
stemmerett og er ikke valgbare.
Sakslisten skal inneholde fu00f8lgende punkter:
a. u00c5rsmelding
b. Forelu00f8pig resultatregnskap fra 1.8. u2013 31.7
c. Budsjett for kommende u00e5r
d. Kontingenter for utu00f8vende og ikke utu00f8vende medlemmer
e. Saker som legges fram av styret
f. Innkomne forslag
g. Valg
Det velges 2 revisorer og en valgkomitu00e9 pu00e5 2 medlemmer med ulik funksjonstid.
Ekstraordinu00e6rt u00e5rsmu00f8te der regnskap for foregu00e5ende kalenderu00e5r godkjennes skal avholdes
hvert u00e5r innen utgangen av april.
Styrets medlemmer har ikke stemmerett under godkjenning av u00e5rsmelding og regnskap. Alle
valg og beslutninger fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har styrets leder
dobbeltstemme. Det kan avgis stemme for hvert betalende medlem.
Ekstraordinu00e6rt u00e5rsmu00f8te kan innkalles etter vedtak i styret eller nu00e5r minst 1/3 av medlemmene
krever det.
10. STYRET
a) Korpset ledes av et styre bestu00e5ende av leder, nestleder, sekretu00e6r, kasserer,
kommunikasjonsansvarlig, hovedkorpsleder, juniorkorpsleder, leder for
arrangementskomiteen, og to av korpsets tillitsvalgte etter valg blant korpsets utu00f8vere.
b) Etter behov mu00f8ter instrumentforvalter, korpsskolekoordinator, uniformsforvalter og leder
for aktivitetskomiteen i styremu00f8tene.
c) Til stu00f8tte i sitt arbeid har styret anledning til u00e5 oppnevne det u00f8nskede antall underkomitu00e9er
og utarbeider retningslinjer for disse.
11. OPPLu00d8SNING OG VEDTEKTSENDRING
a) Opplu00f8sning av korpset kan kun foretas av to pu00e5 hverandre fu00f8lgende u00e5rsmu00f8ter og mu00e5 ha
minst 2/3 flertall.
b) Endringer i disse vedtektene kan kun fastsettes pu00e5 ordinu00e6rt u00e5rsmu00f8te og mu00e5 vu00e6re vedtatt
med 2/3 flertall.

KOM I KONTAKT
Sofiemyr skolekorps

VIPPS NR. 42346

– 17. Mai – Loppemarked – Konserter – Konkurranser

Her er vi

Addresse:
Sofiemyr kirke
Holbergs vei 45
1412 Sofiemyr

Epost:
leder@sofiemyrskolekorps.no

nestleder@sofiemyrskolekorps.no

Klikk på kartet for å se hvor vi er