Retningslinjer for undervisning i korpsskolen:

Sofiemyr Skolekorps har som en del av undervisningen opplæring med instruktør i mindre grupper eller individuelt i tillegg til samspilløvelsene. Dette er et tilbud til og musikanter i aspirantkorpset, juniorkorpset og hovedkorpset.
Undervisningen skjer v.h.a. egne eller innleide instruktører fra kulturskolen.


Musikanter – spilleplan:

Basert på mottatt informasjon fra foreldre om når musikantene kan ha undervisning, lærernes tilgjengelige tid og tidspunkt for ledige øvingslokaler, settes det opp en spilleplan med undervisningstidspunkt for hver musikant. Planen sendes ut på e-post.


Timetall og årshjul:

En standard undervisningstime er 20 minutter. Musikanter som har gått over på nytt instrument etter ønske fra korpset skal det første året få tilbud om 40 minutter undervisning per uke. 

Korpsskoleåret starter etter årsfesten og ferier følger grunnskolens ferier. Korpsskolen har derfor heller ikke undervisning de dagene skolen har planleggingsdager dersom ingenting annet avtales med elevene.


Elevbetaling/refusjon:

Korpsskolen følger samme satser som kulturskolen. Refusjon av skolepenger kan gis dersom:
• Eleven har mer enn 4 ukers sammenhengende fravær p.g.a. sykdom, eller andre uforutsette årsaker, og det ellers foreligger særlige grunner. 
• Manglende vikar mer enn to ganger pr. skoleår gis reduksjon i avgift etter søknad.

Dersom undervisning må avlyses p.g.a. fravær av instruktør/vikar skal man så langt det lar seg gjøre forsøke å ta igjen tapt tid på alternative tider etter avtale med elevene. 


Endring av spilletider og fravær i løpet av året:

• Musikanters fravær meldes direkte til lærer på SMS.
• Ved lærers fravær skal lærer skaffe vikar – hvis ikke vikar kan skaffes skal dirigent kontaktes.
• Hvis vikar ikke er mulig å skaffe skal lærer gi beskjed direkte til musikant og tapt tid bør tas igjen senere.


Frister for oppsigelse:

Alle musikanter i aspirantkorpset, juniorkorpset og hovedkorpset skal i tillegg til samspilløvelser ha undervisning individuelt eller i mindre grupper i korpsskolen eller i kulturskolen. Det gis imidlertid mulighet for fritak for musikanter som går musikklinjen på videregående skole.

For å ha mulighet til å sett opp en plan for korpsskolen er det mange forhold å ta hensyn til. Vi må derfor ha noen frister å forholde oss til dersom noen musikanter ønsker å slutte i korpsskolen. 
Frister for oppsigelse eller søknad om permisjon er satt slik:
• Høsten: 1. august
• Vår: 1. desember